Yazı Detayı
29 Aralık 2015 - Salı 08:31 Bu yazı 1015 kez okundu
 
“İktidarda Kim Var?”
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Semerkand dergisinin Aralık 2015 sayısında Ali Yurtgezen hocanın “Ahmet Nafiz Yaşar” müstearıyla yazdığı “İktidarda Kim Var? yazısında siyasî iktidarlara ve seçimlere gösterilen heyecan ve önemin “beden ülkemizi yöneten kalp iktidarına gösterilmediği…” anlatılıyor ki Müslümanlar olarak gaflet dozumuz bin miligram… 

 

Sadece ülkemiz değil, bütün İslâm âleminin had safhada siyasî iktidarlara gösterdiği önemi “kalp iktidarına göstermediğini, nefsin iktidarına meyledip yenildiğini” öğreniyoruz bu kuvvetli ikaz edici yazıdan. Yüreğimizi toplayarak hep beraber okuyalım:

 

“Seçimler de ‘iktidar’ ‘muhalefet’ patırtısı arasında mühim bir sorumluluğu ifa ettiğimizi düşünürken gözden kaçırdığımız önemli bir nokta var. Ülke yönetiminde bir iktidar tercihi yaptık ama kendi bireysel iktidarımızı kime teslim ettik? Siyaset alanına hapsettiğimiz iktidar ve muhalefet kavramlarının kendi hal ve gidişimiz için ayrıca tanımlamaya ihtiyacımız var. Böyle baktığımızda asıl meselemizin ‘beden ülkesi’ iktidarı olduğunu fark edeceğiz.”

 

“Hâl böyleyken daha dar ama en önemli alanlardaki iktidar tercihlerimizde, siyasî seçimlerdeki hassasiyeti göstermiyoruz. Gündelik hayatımızda fert olarak kimin yahut neyin iktidarına tabi olduğumuzu, neye yahut kime muhalefet ettiğimizi çok da umursadığımız söylenemez. Sorumluklarımız arasındaki öncelik sonralık sıralamasını gözden kaçırmış gibiyiz.”  

 

“Oysa bizim bütün sorumluluklarımız öncelikli olarak kendi nefsimizle alakalıdır. Nefse karşı sorumluluğumuz, aile efradımıza, yakın çevremize, memleketimize, ümmete, nihayet bütün insanlığa dair sorumluluklar hâlinde giderek genişler. Bu nedenledir ki öncelikli olanın ihmali, sonraki sorumluluklarımızı yerine getirirken yaptığımız tercihlerin sıhhatini olumsuz yönde etkileyecek, gayretimizi heba edecektir.”

 

“Esasen memleketi yahut dünyayı düzeltmek adına seçim atmosferinde sergilenen abartılı gayretleri, kendimizi ve yakın çevremizi ıslah sorumluluğundan kaçıp bir kolaycılığa meyletmek gibi okumak da mümkündür.  Nitekim çoğu zaman ülke yönetimiyle ilgili sıkıntılar azalırken, insanların hallerinde olumlu istikamette ve beklenende düzeyde pek bir değişim yaşanmadığı gözlenmektedir.  Bunda iktidar muhalefet kavramlarının siyasete indirgenerek anlamca daraltılması yanında, bizim yönetimini belirlemekle mükellef tutulduğumuz ‘vücut ülkemiz” den bihaber oluşumuzun da payı var. Evet, kendi vücut yahut beden ülkemizde kimin hüküm süreceği, tutum ve davranışlarımıza hangi ölçülerin yön vereceği bizim tek tek fertler olarak en öncelikli sorumluluğumuzdur. Hatta dünya imtihanımız bundan ibarettir bile denebilir.”

 

“BEDEN ÜLKESİ”

 

“Muallim Feyzi Efendi, daha ziyade bir Hacı Arif Bey bestesi olarak tanınan Naat-ı Şerif’in başında Rasul-i Ekrem s.a.v.’e hitaben şöyle seslenir: ‘Vücûd ikliminin sultânı sensin / Efendin derdimin dermânı sensin.”

 

‘Vücût iklimi’, vücut yahut beden ülkesi demek. Aslında insan vücudunun bir ülkeye benzetilmesine âşina olmamız lâzım. Pek çok İslâm âliminin eserinde karşılaşılan bir benzetme bu. Bu benzetmeye göre kalbimiz vücut ülkemizin yönetim merkezidir.  Orada kimin hâkimiyeti varsa, kim iktidardaysa; yönetilenlere benzetilen el, ayak, göz, kulak gibi organlar onun emir ve tâlimatı bu organlara gereğini yapmaları için irade, niyet, karar, duygu ve düşünce hâlinde tebliğ edilir.”

 

“Zira iktidar, sevk ve idare etme, yönlendirme, bir şeyi yaptırma yahut bir şeye engel olma gücüdür. İnsanın duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını yaradılış maksadına uygun, Allah Tealâ’nın rızası istikâmetinde yönlendirecek bir gücü iktidara getirmesi, kalbinde hakkı hâkim kılması gerekir. Bunun için önce kalbini ‘cihad-ı ekber’le yani büyük cihatla fethetmesi, sonra da yabancıların tasallutunu önlemek için muhafazaya çalışması gerekmektedir. Bunu yapmadığı takdirde kalp nefsin ve şeytanın işgaline uğrar, insanı günaha sevk eden bir iktidarın eline geçer. Rasulullah Efendimiz s.a.v., ‘İnsan vücudunda bir et parçası vardır ki o iyi ve sağlam olursa bütün vücut iyi ve sağlam olur. O bozuk olursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, işte o et parçası kalptür.” Buyurmak suretiyle bizleri bu hususta uyarmıştır.”

 

İNSANIN İKTİDAR MÜKELLEFİYETİ: HİLAFET

 

“…İnsan, kendisine hilafet veren Cenab-ı Mevlâ’nın nizamını, yeryüzünde olduğu gibi, beden ülkesinde de tesis etmekle mükelleftir. Bu mükellefiyet iktidar salâhiyetini, iktidar salâhiyeti de güç ve imkânı gerektirir. Hak Tealâ insana öğrenme, düşünme, akletme yapabilme kabiliyeti verip indirdiği Kitap ve gönderdiği Peygamber ile yol göstererek bu güç ve imkânı fazlasıyla ikram etmiştir. Dolayısıyla şu veya bu sebeple ‘Ben kendimi yönetme hususunda muktedir değilim’ demek, âkil ve bâlig bir için asla mazeret olamaz.”

 

“KALBİN İKTİDARI”

                                                                                                      “Cenab-ı Mevlâ ile her dem zikirle O’nu hatırlamak, her hareketimizde O’nun rızasını gözetmek demektir ve kalple sağlanır. Rabbanî bir latife yahut mânevî bir cevher olan kalp, hem imanını mahalli hem de ilahî tecellilerin mazharıdır. İnsan kalbiyle idrak eder, bilir, tanır, inanır. Aklın, ilmin, marifetin, hikmetin ve muhabbetin kaynağı kalptir.”

 

“Fakat bütün bunların ortaya çıkması, kalbin ‘kalb-i selim’ olmasına bağlıdır. Kalb-i selim, diri ve masivadan arındırdırılmış bir kalptir. Vücût ülkesinde hüküm sürmesi gereken iktidar, müminin hakikati olması hasebiyle ‘Allah’ın evi’ kılınan böyle bir kalbin iktidarıdır. Kalbin iktidarı, vücut ülkesine hak, adalet, huzur, istikrar ve istikâmetin gelmesidir. Ne var ki bu hâkimiyet veya iktidarı bir kere tesis etmek yetmemektedir. Devamı için muhafazasına itina gösterilmez, Beytullah kılınan kalbin haremine yabancıların girmesine izin verilir, nefse ve şeytana muhalefet edilmezse elden gider.”

 

“ER KİŞİ OLMAK GEREK”

 

“….Vücût ülkesinde iktidarı gasp etmek için pusuda bekleyen nefsi yenmek er kişinin kârıdır. Rasul-u Ekrem s.a.v. ‘Er kişi hasmını yenen değil, öfkesine hâkim olarak nefsini yenen kişidir.’ buyurmuştur. (…) Nefsi yenmek, onu terbiye ederek kalb-i selimin iktidarına itaatkâr hâle getirmektir ki, zor iştir. Hem nefsin kolayca yola gelmemesi, hem de yola geldikten sonra bile fırsat kollayan, şerrinden emin olunamayan güvenilmez tabiatı sebebiyle zordur. Onun için nefse girişilen mücadeleye ‘cihad-ı ekber’ denilmiştir.”

 

“NEFSİN İKTİDARI”

 

Vücût ülkesinde kalbin iktidarını sağlamak da korumak da büyük çaba ister. Nefse ağır gelen bir çabadır bu. (…) Nefs dedğimiz, beşeriyetimizin bu dünyaya dair meşru sınırları aşan arzu, emel, meyil ve duygulardır ki bizim bir yanımızdır. Vücût ülkesinde d,ğer yanımızla, yani âdemiyetimizle ve onun merkezi olan kalbimizle sürekli bir iktidar mücadelesi verir. Nefsin beşer tarafımıza cazip gelen teklifleri vardır. Dünyalığı, anlık hazları, konforu, ölçüsüz tüketimi, yasaksız bir başıboşluğu vaat eder….

 

“MİHNETSİZ İMTİHAN OLMAZ”

 

“Büyükler, insanı ebedi helâke sürükleyen böyle bir nefs iktidarının farkına varılması için öncelikle tefekkür etmeye ve nefs muhasebesi yapmaya çağırırlar. (…) Müslüman ancak bu merhalede kalb-i selimin iktidarıyla muktedir olur. Muktedir olmak nefse muhalif olmaktır. Mihnetli iştir. Fakat nefsanî hazlara itibar etmeyip mihnete talip olmayınca dünya imtihanından yüz akıyla çıkmanın başka yolu da yoktur. İmtihan değimiz şey mihnete katlanmaktamn ibarettir çünkü.”

--------------------------------------

 

DOSTLAR BİZE ZARF ATMIŞLAR

 

Ey azizan!

İnsan ki bazen zayıftır, beşer tarafı tutar ve aslî vazifesi olan dost sohbetlerinden, fikrî meselelerin teati edildiği meclislerden âri kalır.

Fakir de şu sıralar pek ağır maişet mesaisi dolayısıyla yetişemediği sohbet ve fikir teatilerinden geri kaldığı oluyor.

 

Teşrik-i mesai eylediğim halk, avâm ve dahi akrabalar şahittir ki zaman fırsatı tanımayan ağır mesai eylemek icap eden işyerindeki vaziyetim, din gibi sevip inandığım fikir ve irfan sohbetlerine her daim iştirak etmeye mâni teşkil etmektedir ki bendeniz bundan târif edilmez bir dozda rahatsız ve mutazarrırım. Ne yapalım; bir dostun ifadesiyle “rıza makamı vardır, râzıyız…”

 

Hâl böyleyken,  iki güzel ve fikirli dost İsmail Göktürk ve H. Ahmet Eralp, fakir hakkında mükâlemede bulunmuşlar. İsmail Göktürk dostumuz fakire zarf atıp seferden geri kaldığımı, seferlere katılmakta geç kalıp hattâ imtina ettiğimi, dahası yaşlandığımı ima etmiş ve H. Ahmet Eralp dostum da    (hocası olmasına rağmen) onu tekzip etmeden fakiri savunup umudunu kesmemiş. İki dostun da canları sağolsun. Ne dedilerse başımın üstünde yeri var. Gönderdikleri zarftan dirilircesine ders aldım:

 

“İsmail Göktürk: Ne yapak karar verin. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir mi diyelim
Ahmet Eralp: Başka çare yok gibi hocam, Dostun Davetine Zaman Olmaz
demekten yeğdir.
İsmail Göktürk: Seferim var Gürcistan'a
Benim ile göçen gelsin
İnmesin namert meydana
Candan serden geçen gelsin
Ahmet Eralp: Ahmet Abisiz sefer mi olur? Hüzünsüz göçe hazırlık mı olur? Canımız sefere serimiz göçe feda olur
İsmail Göktürk: Hani koç Köroğlu hani
Dost ile düşmanı tanı
Kılıcından akan kanı
Şerbet edip içen gelsin
Aha bunu da Ahmet beye iletesin
Ahmet Eralp: Tamam hocam
İsmail Göktürk: Bir gün kocayınca ben devrimciyim diyenlere sesleniriz
Karlı dağların ardından
Yel olup estiğin var mı
Tek başına bu çöllerde
Ordular bastığın var mı
Kargıyı ucundan salla
Düşman deme eyvallah
Her taraftan üç beş kelle
Terkiden astığın var mı
Köroğlu söyle şanından
Kuş uçurmaz divanından
Avuçla düşman kanından
Doldurup içtiğin var mı
-Ahmet abi koca bey gibi seslenebilir mi sence bize:
Aldı Koca Bey:
Senin o tektirin bize abestir
Bu yiğitlik sana kimden mirastır
Eğer ki kulluğan verirsen destur
İnan üçten beşten senden
Geride kalan değilem oğul oğul
Kavga görmeyince açılmaz aynım
Benimle beraber Mustafa kaynım
Eğer ki kavgada kızarsa beynim
İnan üçten beşten senden
Geride kalan değilem oğul oğul
Koca Bey'em çok diyarlar gezmişem
Nice nice alayları bozmuşam
Bin kelleyi bir cidaya dizmişem
İnan üçten beşten senden
Geride kalan değilem oğul oğul
Ahmet Eralp: Gönül seslenir demek ister amma
İsmail Göktürk: Böyle işte. Aslında sonunda diyeceğimuz şudur
-Acep şu yerde var mı ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı, gözü yaşlı
Şöyle garip bencileyin
Gezdim Rum ile Şam'ı
Yukarı elleri kamu
Çok istedim, bulamadım
Şöyle garip bencileyin
Bendeler garip olmasın
Firkat oduna yanmasın
Hocam kimseler olmasın
Şöyle garip bencileyin
Bir garip ölmüş diyeler
üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin
Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere göyner özüm
Meğer ki gökte yıldızım
Ola garip bencileyin
Nice bu dert ile yanam
Ecel ere bir gün ölem
Meğer ki sinimde bulam
Şöyle garip bencileyin
Emrem Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şare
İste garip bencileyin
Meğer ki sînimde bulam şöyle garip bencileyin.
Ahmet Eralp: Gençliğimi, enerjimi, sıhhatimi ve delikanımı Ahmet abiye
verebileydim de şu mübarek nidalarınızı karşılıksız bırakmaya inşallah.

 
Etiketler: “İktidarda, Kim, Var”
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Sıcak
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
23° - 36°
Cuma
22° - 34°
Cumartesi
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı