Yazı Detayı
07 Mart 2016 - Pazartesi 08:19 Bu yazı 757 kez okundu
 
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

(Bu yazıdaki tipleri, fiil ve sıfatları 28 Şubat’ın azılı generallerinin ve onlara yaltaklık eden siyasîlerin, gazetecilerin, bürokratların ve işadamların şenî özellikleri olarak okuyunuz)

 

“Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup kuzuya ağlayanlar” dan kendinizi koruyunuz. Bu münâfıkları tanıyıp zararlarına mâni olmak Kur’ân-ı Kerim’in buyruğudur.

 

Sûret-i haktan, yani iyiden, doğrudan, adâletten, çobanın mazlum ve mazrurluğundan yana görünüp kurtlara, zâlimlere, tâgutî rejimin zorbalarına perestiş eden, despot cumhuriyetin cellâtlarına ve generallerine gülücük dağıtan, onların sofrasında yemlenen ikiyüzlüleri tanımak ve onları aramızdan kovmak İslâm’ın emridir.

 

Bakara sûresi 204. âyeti, kurtla bir olup sonra çobanla oturup ağlayanları târif ediyor: “İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. O, kalbinde olmayana Allah’ı şahit tutar. Oysa ki, düşmanların en amansızıdır. Dönüp gitti mi yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesilleri helâk etmeye koşar.”

 

Siyasî münâfıklar nerelerde arz-ı endam ederler? 28 Şubatta cumhurreisliği yapan Altıyedi Süleyman bir zamanlar millet yanlısı olarak bilinirdi; tâ ki kurtlarla bir olup kuzuyu yediği anlaşılana kadar, yani gerçek cibiliyeti ve mayası ortaya çıkana kadar.

     

Türkiye’nin en âdi, en müptezel münâfığı Altıyedi Süleyman’a asla yüz vermeyiniz. Ömrü rejimin kurtlarıyla bir olup kuzuyu yemek, sonra da milletle oturup yalandan ağlamakla geçmiş ve 28 Şubat darbesinde kurtlaşan generallerle bir olup mazlum milletin değerlerinin çiğnenmesine ortak olmuştu.

 

28 ŞUBAT’IN KURTLAŞAN GENERALLERİYLE KUZULARI YİYEREK SEMİZLEŞENLER

 

Hem Müslümanlarla görünüp, hem 28 Şubatın kurtlarıyla bir olup “semizleştikten” sonra sıkışan paçasını kurtarmak için Batı’ya iltica eden müebbet münâfıklardan “Enver Abi” ve mahdumu sahte “Mücahid” in benzerlerini iyi tanıyınız. Evvelce Müslümanlardan yana olan sonra iblisleşerek “Hürriyet”le bir olup Müslümanlara karşı duran Ahmet Hakan ve benzeri münâfıklara bundan böyle dikkat ediniz.

 

İblis karakterli tipler medyada, ticarette, siyasette, cemiyette ve dahi her yerde faaliyette ve öndedirler.  Bütün çağlarda, bütün ülkelerde kurtla bir olup sonra da çobandan, yani mazlumdan yana görünenler var olmuştur. Bu taife insanlığın en aşağı, en haysiyetsiz tabakasıdır.

 

1923’den ve 27 Mayıs 1960’dan sonra siyasette ve ticarette en çok kâr (!) edenler bunlardır. 12 Eylül’de, 28 Şubat’da Kemalist rejimin general apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler, sonra da çobanla oturup kuzuya ağlayanlar bu kalleş ve münafık taifeydi.

 

KURTLA BİR OLANLAR BUGÜN HANGİ KILIKTADIRLAR?

 

Kuzuyu yiyen kurttan pay alıp sonra da çobanın yanına varıp “vah çoban kardeş, nedir bu kurttan çektiğin!” diyerek ağlayan tilkiler şimdi hangi kılıkta dolaşıyor? Milletin yanında görünüp, sonra da kurtların yediği kuzulardan pay alanları âyet buyruğunca aranıza almayınız.

 

Dünyanın en namussuz, en tehlikeli insanları kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup kuzuya ağlayan münâfıklardır. Dinsizlerden daha zararlıdır bu taife. Bu sahte ve bukalemun insanları her yerde görebilirsiniz        

Nisa Sûresi 141.âyeti bu şenî tiplerin eşkâlini târif buyuruyor: “Münâfıklar sizinle ilgili hâdiseleri çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar.

 

Şayet Allah size bir zafer lütfederse: ‘Biz de sizinle beraber değil miydik?’ derler. Eğer kâfirler zaferden yana bir pay elde ederlerse onlara: ‘Bizim taraf size galip durumda iken sizi kollamadık mı, müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi?’derler. Kıyamet günü Allah, sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kâfirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.”

 

Kurtla bir olan münâfıklar, Kemalizm’in kanunları ve kanlı mahkemeleri mazlum kuzuları idama yollarken, din-i mübini ayaklar altına alırken, bin yıllık medeniyeti redd-i miras ederken de, âyetin târif ettiği şenî fiil içindeydiler.

Kamalov’a “inkılâplarınız pek isabetlidir efendimiz” deyip sonra da milletin yanına varıp “nedir bu kanlı inkılâplardan çektikleriniz?” diyen ikiyüzlü aydınların benzerleri yine etrafınızda dolaşıyor farkında mısınız? 

 

Kurtla bir olanlar hangi cumhuriyetin aydınlarıydı?  Türkiye’nin en ilkesiz ve en münâfık insanları Kemalizm’in Ankara’sına bağlı aydın ve bürokratlar değil midir? Devrimci kaatil cumhuriyet din ü milletin değerlerini tasfiye ederken kurtların yasalarına tâbi olup sonra da milletin arasına tilkiler gibi sokularak “zorba kurtların rejiminden kurtulmalıyız” diyen bir kısım siyasetçilerin isimleri neydi, eşkâli nasıldı hatırlıyor musunuz?

 

Bunların eşkâli Münâfıkun sûresi 4. âyette şöyle tasvir ediliyor: “Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsiniz. Onlar, sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler.”

 

Millet-i beyzâya “örümcek kafalı mürteciler” diyen kurtlar oligarşisinin suçuna ortak olup, sonra da “kurtlar kötü ve zalimdir” diyen bir kısım âliman, münevveran ve memurîn taifesi çobandan yana mıydı, kurttan yana mıydı?

 

Yakın tarihi hatırlayınız bakalım kimler çağdaş münâfıktı? Kurtlar rejiminde milletin değerleri çiğnenirken “afiyet olsun” diyen bir kısım sözde ilim ve üniversite mensupları modern zamanların “bilimsel” münâfıklar değiller midir?

 

Depremlerden daha şiddetli inkılâplarıyla kuzuları derdest eden lâ-dinî Altı Ok cumhuriyetçilerin meclislerine katılıp, sonra da milletin yanına vararak “ah, mazlum kuzuların sahibi milletim!” diye sahte ağıt yakanların 28 Şubat’taki benzerlerini unutanlar gaflettedirler.

 

KURTLARLA İŞBİRLİĞİ YAPAN MÜNÂFIK SAĞCILAR

 

Önce darbecilerle bir olup millete karşı duran bâzı sağcı gazeteci, yazar, siyasetçi, bürokrat ve sanayiciler, sonra milletle oturup timsah gözyaşları dökmediler mi? Bu meşum darbe yıllarında kurtlaşan generallere yaltaklanan ve tahabbüb edenler, sonra da milletin arasına karışıp “benim mazlum milletim!” diyen sağcılar kimlerdi?

 

Kurtlara temenna çekip kuzuyu yedikten sonra çobanın yanına varıp taziyede bulunanlar kurtlardan daha alçaktır. Şairin dediği gibi: “Ona kucak açarsın evine gelir gider / Öyle sıcak davranır şeytandan daha beter / Seni bağrına basar ciğer paresi gibi / Alçaklarda dolaşır lağım faresi gibi."

 

İblis’ten daha hilekâr İbni Sebe’lerin günümüzdeki benzerlerini, kurtla işbirliği yapıp sonra çobandan yana görünenleri aranızdan ne zaman kovacaksınız? 

Her vakit maskeli olur bunlar. Vicdanları maskelidir. Hem kurt sofrasında otururlar, hem çobanın ağıtçısı olurlar. Onlar timsah gözyaşlarını dökerken yanımızda bizden biri gibi görünürler. Ehl-i irfan boşuna dememiş: “Mürai yaş akıtsa aldanma münkir işidir.” 

 

Mürai: kalbi ile fiilleri aynı olmayanlardır. Şeytandan daha şenî ve aldatıcı. Dinsizlik ve küfür gibi bir hastalık. Kalp ve karaktersizlik hastalığıdır. Kişinin, sahip olmadığı duygu, düşünce, amel gibi özelliklere sanki sahipmiş gibi davranmasıdır.

Yani kurdun kılık değiştirip kuzuların arasına katılarak “ben sizdenim” demesi gibi... Dindar öğrenciyi, öğretmeni, işadamını vesayet rejimine gammazlayan muhbir gazeteci, asker ve sivil bürokratlar gibi... .Hz. İsa’yı çarmıha gerenlerin arasında en çok bu mürai sağcı taife vardı.

 

Nisa sûresi, 145. âyetini daima aklınızda tutup bu döner yüzlü taifenin ne menem bir beşer olduklarını unutmayınız: “Doğrusu ikiyüzlüler (münafıklar) ateşin en aşağı tabakasındadırlar, onlar için yardımcı yoktur.”

 

KURTLA ÇOBAN ARASINDA MESAİ YAPANLAR

 

Kurtla bir olup sonra çobanın yanına varanların özelliklerini nasıl ayırt edeceğiz? Her defasında kurtla bir olduktan sonra yanımıza gelip bizimle ağlayanları nasıl fark edeceğiz?  Kurtla çoban arasında mesai yapanların alâmet-i fârikası nedir? Hz. Peygamberimiz, içi dışı bir olmayanlara karşı ümmetini uyarmıştı:

 

“Diller de var baldan tatlıdır, ancak kalpleri kurtlarınkinden vahşidir. Bizi aldatan bizden değildir. İkiyüzlülerin kıyamet günü ateşten iki dilli olacaklarını, kıyamet gününde Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da ikiyüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar, bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.”

   

Özü sözü bir olmayanlar, hem kurttan hem çobandan yana görünüp menfaat sağlayanlar dünyanın en şarlatan, en âdi beşerleridir. İnanmış görünüp fakat inanmayanlar, milletten yana görünüp zâlim güçlerle al takke ver külah edenler, kuzuyu yiyen kurttan daha âdidirler.

 

Hz. Ali’nin katili İbni Mülcem tarihin ilk kanlı müraisidir. Hz. Ali’ye dost görünerek onun iyiliği ve yardımlarına mazhar olup, sonra da kurtların dediğini yapan bir namert, bir Harici... “Nice mürailer var, veli görünür / İbni Mülcem iken, Ali görünür.”

 

Ankara’da kurulu düzenden yana görünen, öte yandan sûret-i haktan görünüp  milletle bir olduğuna dair nutuk atan siyasetçilerin maskesini ne zaman sıyıracağız?

 

Biz, kuzuları kurtlar tarafından yenen mazlum ve mazrur çobanlar ne zaman uyanacağız?

 
Etiketler: 28, Şubat’ın, apoletli, kurtlarıyla, bir, olup, kuzuyu, yiyenler
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Sıcak
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
23° - 36°
Cuma
22° - 34°
Cumartesi
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı