Yazı Detayı
28 Nisan 2015 - Salı 07:54 Bu yazı 993 kez okundu
 
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Evveli İttihatçı, azılı bir Sultan Abdühamid düşmanı Jöntürk, ardından Kürt Teali ve İngiliz Muhibler Cemiyeti kurucusu, sonra biyolojik materyalizmden darvinizme, Avrupalılaşmaktan ateizme kadar her şenî ve zararlı düşüncelerin neşir odağı olan İctihad Mecmuası’nın sahibi, nihayetinde Chp’li Kemalist Cumhuriyetin yandaşlığında karar kılan bir İslâm düşmanı…       

 

KÜRTÇÜ, İNGİLİZCİ, MATERYALİST, M. KEMALCİ VE CHP’Lİ                                                                                                                                                              

 

Deistlikten materyalistliğe, lâ-dinîlikten zındıklığa kadar menfi vasıfları olan bu kişi Millî Mücadele’ye katılmadığı gibi, İstanbul’da Kürtçülük ve İngiliz ajanlığı yapar. Cumhuriyetin ilânından sonra ise şedid bir M. Kemal muhibbi olup çıkar. Düşünmek gerekir ki bunun sebebi Millî Mücadele’de hilafetçi siyaset güden M. Kemal’in Cumhuriyetin ilânı sonrasında Batılı-pozitivist inkılâpları başlatması olmasıydı.

 

“BUGÜNÜN PEYGAMBERİ M. KEMAL’DİR…”

 

“Bugünün peygamberi Mustafa Kemal’dir, bu medenî ve asri peygamber bir nübüvvet-i akliyye ile (pozitivizmin risaletiyle) geliyor” diyecek ve Millî Mücadele’nin ateşli zamanı Mart 1922’de İctihad Mecmuası’nda Bahailiğin yeni bir din olarak kabul edilmesini tavsiye edecek kadar pervasız. (Diyanet İslâm Ansiklopedisi, Cilt:1)                                                                                                                                          

 

İstiklâl Harbi’nden sonra M. Kemal’in hilafetçi siyasetten sarf-ı nazar ederek Büyük Millet Meclisi’ni lâ-dinî Halk Fırkası’na ve ardından laik Cumhuriyet devletine dönüştürmesiyle ilgili övücü yazılar yazar.1925’den sonra M. Kemal ve Cumhuriyet Halk Fırkası muhibliğini hızlandırır. Meşrûtiyet’te de, Cumhuriyet’te de “tam Garbçılar” ın elebaşıydı. Biyolojik materyalist yayınların Türkçe’ye çevrilmesinde başrol oynadı. (Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908).

 

1908’de Türkçe’ye çevirdiği Hollandalı müsteşrik ve ateist Dozy’nin İslâm düşmanlığı yapan “Târih-i İslâmiyet” kitabına en çok İslâm karşıtı Cumhuriyet aydınlarının perestij ettiği ve “Türk Irkının Islahı İçin Avrupa’dan Damızlık Erkek Getirilsin” diyen bir zındıktan yâni Abdullah Cevdet’ten bahsediyoruz.   

 

“ADÜVVULLAH CEVDET” LER CHP’YE YAKIŞIR

 

Peygamber Efendimiz’e hakaret ihtiva eden ifadeler kullandığı ve Allah’ın varlığına inanmadığı için Allah düşmanı mânasına gelen “Adüvvullah Cevdet” diye nâmıyla anılır.

 

Üstad Necip Fazıl, “Bir küfür kuduzu… cehennemlik bir odun” diyor bu zındığa. “…Meşrutiyet ve Cumhuriyet hareketlerinin getirdiği bütün yenileşme şekilleri ondan kopyadır…” Süleyman Nazif, “O suretten hayâyı Dest-i Hak tırnakla yırtmıştır” diyor. (Bâbıâli) 

 

Bu şenaate sahip bir beşer Kemalist rejim ve Chp’de barınabilir ancak. Âmâ üstad Cemil Meriç bu mel’un kişi için “Sadece düşünceyi uyandırmak isteyen, inhitat devrinin mutaassıp ulemasına karşı cephe aldığı için irfana kaçtı. Mutedildir Abdullah Cevdet. (…) Dinsiz değildi kanaatime göre” demişti önce.

 

Fakat ardından, müstağribler yâni Batı heyulası karşısında ezilen, haysiyeti kırılmış, korkak ve pısırık aydınlar… anâneye düşman, tek mabutları vardı: Avrupa” dediği aydınlar arasında Cevdet’i de sayar ve şöyle der: 

                                                                                                                                         

“İzmihlâlin mes’uliyetini imana yükleyen bu zavallılar bir asır önceki Fransız intelijansiyasının kiliseye karşı savaşını tekrarlayan şuursuz birer aktördüler. (…) Ülkesiyle göbek bağını koparan bir intelijansiyanın acıklı dramı.(…) Havariliğine soyundukları söylemler ise bize Jüpiter kadar uzak.”

 

“TÜRK IRKININ ISLAHI İÇİN AVRUPA’DAN DAMIZLIK ERKEK GETİRİLSİN”        

 

Kemalist Cumhuriyet kadrosunu yönlendirmek üzere “Neslimizi ıslah etmek, kuvvetlendirmek için Avrupa'dan ve Amerika'dan damızlık erkek getirmek gerekir” diye yazı yazan, dinin insan üzerindeki fonksiyonlarını inkâr eden, her şeyi madde ile açıklamaya çalışan materyalist ve domuzsever (domuz severliğini ilerleyen satırlarda açıklayacağız) Abdullah Cevdet’in şenî zihniyetinin ilk yıllarda Chp’nin genlerine yerleştiği, Batılı inkılâplardan belli olmuyor mu?

 

“GÖRDÜĞÜM RÜYALARI AYNİYLE VÂKİ KILAN CHP HÜKÜMETİDİR

 

Kendisi ve dergisiyle “Emeldaş, kardeş ve birbirinin malı” saydığı Cumhuriyet Halk Fırkası ve hükümetini, “Otuz seneden beri geceli gündüzlü gördüğümüz tatlı rüyaların çoğunu ayniyle vâki kılan yegâne hükümet” diye över. (Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi ve İlk Etkileri)

 

Damat Ferit Paşa Hükümeti’nde Sıhhiye Genel Müdürü iken hayat kadınlığını destekleyen ve hayat kadınlarına vesika veren tam bir kâfir numunesidir. Hâşâ Allah’ı (c.c.) kastederek, “Kâinatı kendi keyfine göre idare eden eceli ü a’lâ bir zata itikad büyük bir safdillik göstermekle kalmaz, aynı zamanda tedavi kabul etmez bir mantıksızlığa sevkederek insan ruhunun hüznengiz bir surette küçülmesini de müeddi olur” sözleriyle küfür ehli olduğunu defalarca beyan etmiştir.

 

ÇANAKKALE MÜDAFASI İÇİN: “MEDENİYET KAPIMIZA KADAR GELDİ, BİZ GERİ TEPTİK” 

 

“İslâmiyet'in olduğu yerde yerlerde duraklamanın olduğu, İslâm medeniyetinin uyuşturucu bir rol oynadığını, Kur’an harflerinin geriliğimizin bir sebebi olduğunu” söyleyen ve Batılı devletlerin Çanakkale Boğazı’nı kuşatmasını  “medeniyet kapımıza kadar geldi, biz geri teptik” diyecek kadar aidiyetini kaybetmiş birinin Cumhuriyetin ilânında sonra soluğu Chp’li hükümetleri ve M. Kemal’i yazılarıyla desteklemekte alması gayet normal. Çünkü İslâm geçmişimizi reddeden, yönünü bütünüyle Batı’ya çeviren Cumhuriyet devleti zihniyetine uygun en mümbit dönemdi.

 

CHP’Lİ DEVLETTEN GÜÇ ALARAK KAHVALTIDA YUMURTALI DOMUZ ETİ TAVSİYE EDİYOR 

 

“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi” nde onun1927’de yayınladığı “Mükemmel ve Resimli Âdâb-ı Muâşeret Rehberi” kitabının, Batılılaşma inkılâplarını başlatan Cumhuriyet devletine tavsiye niteliğinde olduğu belirtiliyor.

 

Frenk usulü davranış ve giyiniş kaidelerinin anlatıldığı kitapta, İngiltere, Fransa, İsviçre kahvaltı “menülerinden” seçtiği, “ince levhalar hâlinde kesilmiş tereyağı, tereyağında kızartılmış ve üzerine 2-3 tane yumurta kırılmış domuz eti, bal, çay ve kakao…”  dan oluşan kâfir usulü kahvaltı “menülerini” devrin Cumhuriyet Türkiye’sine modern bir âdâb-ı muâşeret gereği olarak teklif ediyor. 

 

Dinimize hakaret suçlarından mahkemesinin devam etmesi dolayısıyla Chp’den milletvekili olamadıysa da, Meşrûtiyet dönemine nisbetle Cumhuriyet döneminde materyalist fikirlerini çok daha rahat ve fazlasıyla yaydı. Pozitivizm noktasından baktığı İslâm hakkındaki görüşleri, “Dinde reform” yapan Kemalist Chp hükümetlerine büyük bir kaynak teşkil etti ve Anglosakson eğitiminin faydalarını yazıp anlattı.                                                                                             

 

İslâm’a her türlü hakareti yapan, Müslümanları tahkir eden yazıları hakkında dâva açılsa da Cumhuriyet Mahkemelerinin onu ölene kadar mahkûm etmediğini ve himaye ettiğini de belirtelim.

 

ABDULLAH CEVDET’LER CHP’DE HER DAİM ZUHUR EDEBİLİR

 

Chp böyledir işte; Atatürkçü-lâdinî sistemden öğrendiklerini tekrar eder. Mâzisi, muhtevası ve şahsiyetleriyle özürlüdür. Varlığını muhafaza etmek için mutlaka laikçi Cumhuriyet ideolojisine ve Abdullah Cevdet gibi müstağriblere muhtaçtır. Çankaya´daki bir sokaktan domuzsever Cevdet’in adı kaldırılınca nasıl feveran etmişlerdi Chp’liler. 

 

Türkiye İslâm Cumhuriyetinin temellerini atması gereken Müslüman Türkler, “Laik Türk Müslümanlığı” gibi ucube bir kavram etrafında sûret-i haktan görünmeye çalışan Chp’lilerin içinden ilk dönem Kemalist / Chp’li Abdullah Cevdet tipinin her daim zuhur edeceğini hesaba katmalıdır.

                                 

------------------------------------------

FİSKELER:             

 

MECLİS’TE ALKOL SERVİSİ REZALETİ

                                                                                 

Tbmm Başkanı Çiçek, Meclis’in 95. açılış yıl dönümü, yâni asıl mânasından saptırılarak Cumhuriyet devletinin ideolojik muhtevasını taşıyan 23 Nisan  törenleri (bayram mânasını haiz değildir) dolayısıyla resepsiyon verdiği malum. Regaip Kandili’ne denk gelen Meclis “resepsiyonunda” bir kısım laik ve özel  misafirlere Meclis idaresin çeşitli alkol servisi yaptırıldığını okuduk. Alkollü içki servisi salonun bir köşesinde oluşturulan mini bar masalarından yapılmış. Ayrıca Meclis lokantası içecekler listesi içinde bira da yer alıyormuş. Veyl onlara! Kur’an tilavetleriyle, tekbir ve salavatlarla açılan İlk Meclis’in ruhuna ihanettir bu.

“M. KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” İFADESİ ÇANAKKALE HARBİ’NİN GERÇEKLERİNE UZAK İDEOLOJİK BİR SLOGANDIR

 

Çanakkale Zaferi’nin “100.yıl kutlamalarından nahoş manzara, sözler ve pankartlar üzücüydü. Meselâ: “M. Kemal’in askerleriyiz” ifadesi çiğ ve Çanakkale Harbi’nin gerçeklerinden uzak ideolojik bir sözdü. Ehli bilir ki Çanakkale Harbi için olsa olsa “Esat Paşanın askerleriyiz” sözü doğrudur. M. Kemal sonradan yarbay olarak dahil olmuş, harbin bütünün içinde değil, mevzi pozisyondadır.

 

BÖLÜCÜ BDP’LİLERİN “ERMENİ SOYKIRIMI YAPILDI” DEMESİ GAYET NORMAL

 

PKK’nın siyasi kanadı BDP, “Ermeni soykırımı yapıldı” demiş. Dış mihrakların maşasından, Türklerin meşruiyetinde bir devlet ve millet zemininde birlikte olmak isteyen Müslüman Kürtlerin düşmanı olan terör örgütü ve bölücüden başka ne beklenir.

 

PENSİLVANYA BAĞLISI FATİH ÜNİVERSİTESİ SERGİSİNDE KAATİL İSRAİL’İN ELEBAŞI NETENYAHU’NUN RESİM VE SÖZLERİ

 

Pensilvanya teşkilâtına organik ve inorganik olarak bağlılığıyla bilinen Fatih Üniversitesi'nin ev sahipliğinde tertip edilen “Model Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı” için açılan sergide yer alan fotoğraflarda kaatil İsrail’in elebaşı Netenyahu’nın resim ve sözlerinin yer alması, bizden sandığımız veya sandırıldığımız bir cemaat önderinin Türkiye karşıtı mihraklarla içli dışlı olmasının bazı siyasî ve sivil toplum kesimlerini ayıktırmıyorsa hâlâ yazık onların idrakine… 

 
Etiketler: Altı, ok, muhibbi, bir, zındık, domuzsever, Abdullah, Cevdet
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Sıcak
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
23° - 36°
Cuma
22° - 34°
Cumartesi
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı