Yazı Detayı
20 Eylül 2016 - Salı 10:22 Bu yazı 551 kez okundu
 
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Ali Yurtgezen hoca “Ahmet Nafiz Yaşar” müstearıyla yazdığı “Belâmlar ibret için var” (Semerkand Dergisi Eylül 2016) yazısında, din âlimi kisvesinde din-i mübin’i kendi indî hesaplarına âlet eden, Müslümanların aleyhine olan faaliyetlere vasıta yapan, dinin ölçülerini ve cemaat anlayışını ihlal eden “Belâmlara” dikkat çekiyor.

 

15 Temmuz Darbesi’nin plânlayıcısı ve mücrimlerinin cemaat ve din âlimi sıfatıyla millete ve devlete “Hizmet okulları” adı altında ihanet eden, Batılı devletlere ajanlık yapan Belâmlar olması yüzyılın en ibretlik meselesidir.

 

Hassasiyeti olanlar bilir ki modern zamanların Belâmları televizyonlarda icra-yı faaliyet gösteriyorlar. İsrail menşeli Belâm’ın zihnî sulbü, yâni modern türevi dinî kisve altında, İslâm âlimi kıyafetinde, cemaat önderi ve hocaefendi unvanıyla siyasî, kültürel ve iktisadî emperyalizmin ajanlığını yapabiliyor. 

 

Belâm kimdir, nasıl bir kişiliğe sahiptir, âlim kisvesiyle din-i İslâm’a ne şeklide zarar vermiş ve istismar etmiştir? Ehlinden yâni Ali Yurtgezen hocanın “Belâmlar ibret için var” yazısından birkaç bölüm okuyalım:

 

“Kur’an-ı Kerim’de, ilimde derinleşip tevhid hakikatini idrak eyleyen kalb-i selim sahibi kimselerin Allah Tealâ’ya şöyle niyazda bulundukları beyan buyurulur: ‘Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma! Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen bol ihsan sahibisin.”(Âl-i İmran, 8)

 

“İmandan sonra sapma, istikameti şaşırıp yoldan çıkma tehlikesini de haber veren bu ayet-i kerime, bilhassa ilim ehlinin sık tekrarladığı bir duadır. Zira ilim, insanı kibre sevk ederek şeytanlaştırabilir. Kişiye nefsini herkesten üstün gösterip servetin, şöhretin, makamın, riyasetin sadece kendisine layık olduğunu düşündürebilir. Böylelerinin elinde ilim, dünyalık kazanmanın, nefsin isteklerini karşılamamın vasıtasıdır artık.  Âyet ve hadisleri, saf ve samimi insanları aldatıp ihtiraslarına, süfli emellerine âlet etmek için kullanarak onları helâke sürüklemekten çekinmezler.”

 

“Azîzün Züntikâm” olan Rabb-ı Zülcelâl, sûret-i haktan görünüp Allah ve Rasulü’ne ihanet eden bu kimselerin ahiret azabını şiddetlendirmek için önce mühlet vererek fısklarını çoğaltır, sonra onları dünyada da rezil rüsva eyler. Müslümanlar olarak bizleri de böyle bir hüsrandan sakınalım diye Kur’an-ı Kerim’deki ibretlik misallerle, kıssalarla uyarır.”

 

“TEFEKKÜRE ÇAĞIRAN BİR KISSA”

 

O kıssalardan biri A’raf suresinin 175 ve 176 âyetlerinde mealen şöyle anlatılmaktadır: ‘(Rasulüm) Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın peşine takılan, (bu yüzden de) sapkınlardan olan (alçağın) haberini (muhataplarına) anlat. Gerçi Biz dileseydik onu yükseltip üstün kılardık. Ama o dünyaya meyletti ve hevasına tabi olmayı (seçti). Onun misali, üstüne varsan da kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin misalidir. İşte ayetlerimizi yalanlayan kimselerin hâli böyledir. Sen bu kıssayı (iyice) anlat; (dinleyip öğrenenler) belki üzerinde düşünürler.”

 

“BELÂM YA DA BELÂMLARIN HALLERİ”

 

“Müfessirlerin çoğu, selef âlimlerinin naklettiği İsrailî rivayetlerden hareketle âyet-i kerimelerde bahsi geçen kişinin Belâm olabileceğini söylemişlerdir. Belâm, İsrailoğullarından, Yemen ahalisinden yahut Kenanlılardan bir din âlimi diye bilinmektedir.  İlminin derinliğine, kehanetlerine, İsm-i Âzam’ı bildiği için dualarının icabet bulduğuna ve Allah Tealâ katında makamının yüksek olduğuna inanılmaktadır. Meclisinde bulunan binlerce talebe onun ağzından çıkan her sözü yazmış, bunlar ciltlerle kitap olmuştur.  Kâfirler, kendileri için tehdit saydıkları Hz. Musa a.s.’nın tebliğini engellemek için Bel3am’ın bu âlim ve şöhretinden faydalanmak isterler. İltifatlarla nefsini okşadıkları, dünyalık vaat ve rüşvetlerle haktan ayırdıkları Belâm’ı, Allah Tealâ’nın dinine inananlara beddua ettirirler. Fakat okuduğu lanet kendisine ve bağlılarına döner. Bunu gördüğü halde şeytanın peşinde yürümeye devam eden Belâm, Hakk’ın safında olanları zinaya bulaştırmak gibi türlü tuzaklarla yoldan çıkarma gayretinden vazgeçmez. Nihayet Cenab-ı Mevlâ verdiği bütün nimetlerini geri alıp, onu dili dışarda sürekli soluyan bir köpek gibi, hem inananlar hem de kâfirler nezdinde itibarsız hâle getirir.”

 

“Daha zayıf iki görüş ise, bu kişinin Asr-ı Saadet’te yaşamış Taiflilerin reisi meşhur şair Ümeyye b. Ebi’s-Sait veya Medineli rahip Ebu Âmir olduğu yönündedir. Ümeyye Tevrat ve İncil’i okumuş, ahir zaman peygamberinin geleceğini bilen, başlangıçta Hanif dinine mensup usta bir şairdir. Tevhid akidesini terennüm eden şiirleri vardır. Lakin risalet vazifesinin kendisine değil de Efendimiz s.a.v.’e verilmesini bir türlü hazmedememiş, Bedir’de  müşriklerin tarafında yer almıştır. Hz. Peygamber s.a.v.’ın ifade buyurduğu gibi ‘şiiri iman etmiş ama kibir ve hırsından dolayı kalbi iman etmemiştir.”

 

“Bazı rivayetlerin tesiriyle bizim irfanımızda Belâm, ilmine rağmen imandan sonra sapıtıp şeytana uyarak Allah Tealâ’ya, Peygamber s.a.v’e ve müminlere ihanet ettiği için lanetlenen bütün âlimlere verilen ortak bir isim olmuştur. Her devirde ve her yerde rastlanabilecek bir tiptir o. Ağzı iyi laf yapmakta, bilgisi ve taati ile itibarını artırıp etrafına taraftar toplayabilmektedir. Fakat bir müddet sonra bu tiplerin kibri, dünyalık güç ve iktidar hırsı, ilminin de imanın da önüne geçecektir. İlahî ölçüleri eğip bükmeye, küfür ehliyle iş tutmaya başlayacaktır. Dine hizmet diyerek saf ve samimi insanları felakete sürükleyecek, zulümle abâd olmayı tercih edecektir. Zulüm ile abâd olanın ise ahiri elbette berbat olacaktır.”

 

“Mensubiyetimizin yahut ihvanı koruma gayretimizin İslâm’ın teferruat kabilinden en küçük ölçüsünü bile ihlal etmek için gerekçe yapılamayacağını unutmadan Belâmlardan ibret alalım. İbret almak, insanları Belâmlaşmaya götüren yanlışlardan sakınmakla olur. Böylesi, alçakları her fırsatta kınayarak yürek soğutmaktan da daha hayırlıdır. Allahu â’lem, murad-ı ilahî de budur.”

 

DÜNDEN BUGÜNE BELÂMLAŞANLAR

 

Modern zaman Belâmları, lâ-dinî Batı medeniyetinin kullandığı metodlardandır. Kemalist ilahiyatçıların çoğu Belâm karakterindedir. İçinde yaşadığımız seküler sistem ve Batılı devletler içimizdeki Belâmları kullanarak din-i İslâm’ın kavramlarının içini boşaltarak Batı’nın karşısında güçsüz ve seküler bir Müslüman millet görmek istiyor.

 

Birinci Harp sonrası Âl-i Osman Türklerinin ülkesi Türkiye’yi istilâ eden İngiltere, Fransa ve Amerika’nın beslemesi ve Masonik teşkilâtların hempası olan ulemadan kişilerin Belâmlaşarak Müslüman millete ihanetleri günümüzde de yaşanıyor.                                                                                                     

 

“İngilizlere meydan okuyoruz. Bu, en büyük küfürdür” diye fetva veren Mütareke döneminin İslâm kisveli âlimleri “Fetö” cemaatinin “önderine” ne kadar da benziyor.

 

Amerika, İsrail ve Avrupa, Müslümanlar üzerindeki siyasî, iktisadî ve kültürel emperyalist politikalarını içimizdeki Belâmların dinî “söylemleriyle”  gerçekleştirmeye çalışıyor. Âlim kisvesiyle Batı’ya hizmet eden Belâmlar PKK kadar tehlikelidir.

 

Müslümanların dirliğini bozmak isteyen Batılı devletlerin içimizde beslediği Belâmları tanıyıp itibar etmemek gerek.

 
Etiketler: Cemaat, önderi, hocaefendi, âlim, sıfatlı, Belâmlar
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Sıcak
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
23° - 36°
Cuma
22° - 34°
Cumartesi
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı