Yazı Detayı
08 Mart 2017 - Çarşamba 07:19 Bu yazı 460 kez okundu
 
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

1923’den sonra millî kavramının başına gelenler hiçbir kavramın başına gelmedi. Ulus devlet olma yolunda bu mukaddes kelimeye ihanet edildi ve ulusalcı karşılığı ile içi boşaltıldı.                                                                                                                                        

“Millî” den ne anlaşıldığı zihniyetlere göre değişiyor. Kimilerine göre “millî”lilik modern-sanayi dönemi olan ulus toplum çağında zuhur etmiş ve ilk kez Cumhuriyetin ilkeleri arasında yer almış.                                                             

Oysa millî kavramı İslâm’a, dolayısıyla millete ait, milletle alâkalı, millete mensup demektir. Osmanlı asırlarında ehl-i sünnet mezhebinden olanlara millîler denildiğini mevzu ile alâkalı bir yazımızda belirtmiştik.                                

YALNIZCA CÂMİ VE TÜRK BAYRAĞI MİLLÎDİR                                       

Bu mânasıyla millî kavramı neleri haizdir sualine cevap aradığımızda, Cumhuriyet’le başlayan birçok şahsiyet, kuruluş, düşünce, edebiyat, sanat ve kültürel unsurun millîlik vasfına sahip olmadığı, yalnızca câmi ve Türk bayrağının millî olduğu anlaşılıyor.                                                                                 

Öyle ki her müessese, düşünce ve uygulama İslâm’dan neşet ediyorsa ancak “millî” olmak vasfını taşıyabiliyor. Çünkü millî olmanın şartı İslâmî hususiyet taşımaktır. Bu şart kişilerin fiil ve hayat tarzları için de geçerli.                                 

İLK MECLİS’TEN SONRA HİÇBİR MECLİS MİLLÎ SAYILMAZ                        

İlk Meclis ve ilk Hükümet, Kur’an okunarak açıldığı ve İslâmî ilkeler taşıyan Cumhuriyet düşüncesini temsil ettiği için millîdir. İkinci Meclis’ten günümüze kadar hiçbir Meclis ve Hükümet tam olarak İslâmî olanı gaye edinmediği için millî sayılmaz.                                                                                                                                                                

CUMHURİYET DEVLETİ MİLLÎ VASFINI TAŞIMIYOR                                                            

En başta Cumhuriyet Devleti olmak üzere hiçbir kuruluş millî değil, çünkü millî olabilecek istikâmette adım atılmamış.İslâm’la irtibatı laik-seküler olduğu, millî kelimesini Kur'an’î mânasının dışında tatbik ettiği için Cumhuriyet’in millîlikle hiçbir bağı yok.                                                                                                 

Facianın en büyüğü ise, İslâm’a, yâni millete ait mücadele mânasına gelen Millî Mücadele’nin “millî”sinin tersyüz edilmesidir. Atatürkçü Cumhuriyet Devleti zihniyetine göre Millî Mücadele’nin “millî”si İslâmî değil, seküler anlam taşıyan “ulusal yurtseverlik” tir.                                                                                                   

Millî kavramının en çok zedelendiği, haşâ huzurdan iğfal edildiği bir ifade de “Kuva-yı milliye” dir. 1923’den sonra Batı’ya doğru istikâmet değiştiren M. Kemal’in Millî Mücadele döneminde en çok kullandığı bu ifade, gücünü ve mânasını İslâm’dan alan, din-i mübin için bir araya gelen ve bu yönde mücadele etmek için toplananlar demektir.                                                                                          

İslâmî birlik mânasına gelen “Vahdet-i milliye”,  Müslüman milletin dini esas alarak yaptığı işler demek olan “Âmal-ı milliye” ve dini esas alıp karar verenlerin iradesi anlamına gelen “irade-i milliye’nin hâkim olması…” ifadeleri de laikleştirilen, yâni uluslaştırılan dinî ifadelerimizden birkaçıdır. Günümüzde sakız gibi herkesin hoyratça kullandığı “millî irade” de İslâm, yâni şeriat üzere bir araya gelip millet olanların iradesi anlamındadır.                                 

Cumhuriyet Türkiye’sinde İslâmlaşmış mefhumlar asıl zemininden kaydırıldığı için üç kuşağın idraki yanlışlıklarla dolu. Millî kelimesini İslâmî mânasıyla kullandığımızda Millî Eğitim Bakanlığının İslâm’a, yâni şeriata dair eğitim veren bakanlık, Millî Eğitim Şurasının da İslâm eğitimine ait meselelerde istişare yapanlar olduğu anlaşılır.                                                                         

CUMHURİYET, MİLLÎLİĞİ TAHRİF ETMİŞTİR                                                                                 

Bir daha söyleyelim ki Cumhuriyet Devletince millî adını alan hiçbir şey millî muhtevayı haiz değil. Millî kavramı tahrif edilmiş mânasıyla anlaşılageldiği için, bu kelimeden doğan her ifade yanlış. Şu ifadelerin hepsi asıl mânasıyla millî vasfını taşımıyor:                                                                                                           

Millî irade, millî duygu, millî takım, millî kimlik, millî savunma, millî tarih, millî vicdan, millî ölçü, millî şuur, millî meclis, millî hassasiyet, millî şef, millî marş, millî şahsiyet, millî edebiyat, millî düşünce, millî coğrafya, millî bayram, millî egemenlik, millî güvenlik, millî birlik, millî kültür, millî cephe hükümeti, millî gelir...                                                                                                                   

Birkaç misal daha; Millî Piyango İdaresinin İslâm’a, yâni şeriata ait piyango idaresi anlamına geldiğini düşünmek nasıl bir şey? Böyle düşündüğümüzde “Millet” ve “Milliyet” adıyla yayınlanan gazeteleri millî, yâni İslâmî gazete saymamız gerek. Bundandır ki bu adı taşıyan gazeteler adını değiştirmeli yahut İslâmî gaye taşıyan gazete olduğunu kabullenmeli.                                                                                                                                        

MEHMET ÂKİF MİLLÎ, KEMALİZM’İN ŞEFLERİ MİLLÎ DEĞİL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Millî şahsiyetin “millî”si İslâmî mânasıyla kavrandığında Mehmet Âkif’le Necip Fazıl fikir ve dâvaları bakımından millî şahsiyetlerdir. Meselâ, Kemalizm’in “önderi” ilk Meclis’i feshettikten sonra laik-ulus devlet hedeflediği ve Müslüman milletin değerlerine karşı inkılâplar yaptığı için millî şahsiyet olmaktan çıkmıştır. Keza İsmet İnönü de ulusçu Cumhuriyet rejimini sürdürdüğü için millî şahsiyet değil. Millet ve milliyetçilik anlayışlarında dine mugayir düşünceleri olduğu için Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Nihal Atsız vb. kişiler de millî kavramına yükledikleri mâna İslâmî olmadığı için millî şahsiyet sayılmazlar.                                                                                                                    

“Millî önder”, “millî şef” ifadelerinde millî kelimesinin kullanılması bu mukaddes kavrama yapılmış en büyük zulümdür. “Millî Önder”i ve “Millî Şefi” İslâm’a, yâni şeriata ait olan değerleri taşıyan insan olarak anlamaya çalıştığımızda laik devletin laik önderlerine irticaî kavramla hitap etmek “cürmünden” başımıza olmadık işler gelebilir.                                                

“SAFAHAT” MİLLÎ, “NUTUK”  GAYR-I MİLLÎ                                                                                                                                                

Âkif’in “Safahat”ı İslâmî, yâni millî mevzuları taşıdığı için millîdir. M. Kemal’in “Nutuk” u İslâmî gaye ve niyet taşımadığı için millî bir kitap sayılmaz. Bir başka misal: Bozkurt amblemi İslâm’a ait tedailer taşımadığı ve Şamanî-ulus inancının sembolü olduğu için millî değil. Hilâl içinde ay amblemi İslâmî tasavvurdan neşet ettiği için millîdir.                                                                

İsminin başında millî olan birçok dernekle birlikte ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim müesseseleri müfredatlarıyla resmî ideolojiye hizmet ettiği için millî kabul edilemez. Kur’an Kursları, Ehl-i Sünnet’e uygun medrese ve tarikat eğitimleri millî müesseselerdir.                                                                                                                                  

Sözün özü, “Dinim İslâm’dır” ve “Millî devlet yapısı korunsun” diyenler millî kavramını asıl mânasıyla anlamak mecburiyetinde olduğunu ve yine asıl anlamıyla millî vicdan taşıyıp taşımadığını bilmeli önce.  

 
Etiketler: Cumhuriyetin, “Millî”, kavramına, ettiği, zulümler, , , , , ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Sıcak
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
23° - 36°
Cuma
22° - 34°
Cumartesi
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı