Yazı Detayı
06 Temmuz 2015 - Pazartesi 08:42 Bu yazı 958 kez okundu
 
HZ. PEYGAMBER(s.a.v) DEN DUALAR
İmran KILIÇ
 
 

DUA: Sözlükte "çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek" anlamına gelen dua, din literatüründe, insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O'na arz etmesi demektir. Duanın ana gayesi insanın Allah'a halini arzetmesi ve O'na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir diyalog anlamı taşır. Bir başka deyişle dua sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu bir köprüdür. Kur'ân'da yirmi yerde dua kelimesi geçmekte, ayrıca pek çok âyet ve hadiste dua kökünden fiiller yer almaktadır.

 

1. "Allah'ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz.. Sonunda dönüş yalnız, sanadır." (EbûDâvûd, "Edeb", 110;Tirmizî, "Deavât", 13; İbnMâce, "Dua", 14)

2. "Allah'ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin." (Müslim, "Salât", 222)

3. "Allah'ıml Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)

4. "Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım." (EbûDavud, "Sâlat", 367; Ayrıca bh Buhân, "Et'ıme", 28, "Deavât", 40, Tirmizî, "Deavât", 70; Nesâî, "İstiâze", 7, 8, 25)

5. "Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım."(Buhârî, "Deavât", 40; Ebû Dâvûd, "Vitr" , 32, Nesâî, "İstiâze", 7, 8, 25)

6. "Allah'ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım."   (EbûDâvûd, "Edeb",112)

7. "Allah'ıml Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım." (Buhârî, "Cihad", 25; Tirmizî, "Deavât", 113;Nesâî, "İstiâze", 27)

8.  "Allah'ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım."(Müslim, "Zikir" 65, 66)

9. "Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından , zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım." (Ebu Dâvûd, "Vitr", 32)

10. "Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır."  (Ebu Dâvûd, "Vitr", 32;Nesai, "İstiâze", 19,20; İbn Mâce, "Et'ime", 53)

 

11. "Allah'ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle)Halîm ve Kerîm olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (Tirmizî, "Deavât",66)

12. Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim." (Müslim, "Zikir", 72)

13.  "Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver." (Müslim, "Zikir", 35)

14. "Allah'ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım." (Tirmizî, "Deavât", 129)

15. "Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan,  doymayan nefisten sana sığınınm. (Müslim, "Zikir", 73)

16. "Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl." (Tirmizî, "Deavât", 124)

17. "...Allah'ım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.." (Müslim, "Zikir", 73)

18. "Allah'ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle." (İbnMâce,"Edeb",57)

19. "Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur." (EbuDâvûd, "Edeb", 110)

20. "Allah'ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın." (Buhârî, "Tıb", 37; Ayrıca bk. Müslim, "Selam" 46; EbûDavud, "Tıb", 17 Tirmizî, "Deavât",111)

21. "Allah'ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir" (İbn Hanbel,el-Müsned,I,403)

22.  "Allah'ım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım." (Ebû Dâvûd, "Vitr", 32; Nesaî, "İstiâze" , 21)

 

23. "Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet." (Tirmizî, "Deavât", 89)

24. "Allah'ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver." (Tirmizî, "Deavât", 73)

25. "Allah'ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme." (Tirmizî, "Deavât", 110)

26. "Allah'ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et."

(Ebu Dâvûd, "Salât", 361;Nesâî, "Sehv" 60; İbn Hanbel, el-Müsned, V, 245.)

27. "Allah'ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil." (Tirmizî, "Deavât", 124)

28. "Allah'ın adıyla... O'nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." (Tirmizî, "Deavât", 13)

29. "Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun." (EbuDâvûd, "Etime", 53;Tirmizî, "Deavat", 56 )

30. "Allah'ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım." (Buharı, "Vudu", 75, "Deavât", 6, 9; Müslim, "Zikir", 56)           

31. "Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır." (EbuDâvûd, "Salât", 182)

32. "Allah'ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle."   (Müslim, "Zikir", 71)

33. "Allah'ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla."(Müslim, "Salât", 216)

34. Allah'ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin" (Buhârî, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

 

35. "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim Sözümde ve vaadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, nimetlerini itiraf ederim, günahımı da i'tirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin" (Buhârî,"Deavât",2,15)

36. "Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. (Nesâî, "Taharet", 49; Ayrıca bk. Buhârî, "Deavât", 38, 43-45; Müslim, "Zikir", 49)

37.  Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla.  Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır.  Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçirende sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter. (Buhârî, “Deavât”, 60; Müslim, “Zikir”, 70.)

38.  “Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.” (Tirmizî, “Deavât”,73.)

39. "Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (Ebû Dâvûd, "Savm",22)

40. "Allah'ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/ 181)

 
Etiketler: HZ, PEYGAMBER(sav), DEN, , DUALAR
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 20.10.2018
Bugün
16° - 26°
Pazar
15° - 22°
Pazartesi
13° - 24°
K. Maraş

Güncelleme: 19.10.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı