Yazı Detayı
31 Mayıs 2015 - Pazar 22:32 Bu yazı 1503 kez okundu
 
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

İdris-i Bitlisi’den bu yana Kürtleri Osmanlı-Türk devleti bünyesinde birleştirici en tesirli kanaat önderi Said-i Nursi Hz.leridir. Onun görüşlerine müracaat edilmeden Türkiye’de Kürt meselesi çözülmez. Kürtçülüğün zararlarını ve bugün bölücü olarak ortaya çıkan PKK ve HDP’nin şenî varlığını yıllarca önce risalelerinde işaret etmişti.

 

Türkiye’de kaynaşmış bir milletin meşrûiyetini ne Ziya Gökalp’te, ne Kemalist Altı Ok cumhuriyetinin ilkelerinde, ne de laikçi ulusalcı Türkçü fikirlerde bulabiliriz. Kürtlerin, bünyesinde olmaktan etnik bir fârika hissetmeyeceği Müslüman Türk Cumhuriyetinin meşruiyet ve kaynakları Said-i Nursi Hz.lerinin görüşlerindedir.

 

Kürtçülüğün nihayette ayrılıkçılığı getirebileceği tehlikesi onun risalelerinden öğrenilseydi, bugün sosyal ve siyasî bakımdan çatışmalı bir cumhuriyet rejimi olmazdı. Meşrutiyet döneminde İstanbul’da bir kısım Kürtlerin ayaklanmasını ve ayrılıkçı fitne tohumlarını kahvehane kahvehane dolaşarak yaptığı konuşmalarla tesirsiz hâle getirmiştir:    

 

“KÜRT UNSURDAN ADDEDİLEN BİRKAÇ DİNSİZ VE MEZHEPSİZ…”

 

“Bizim düşmanımız cehalet, zemmet, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerim Türklerle ve komşularımızla dost olup ele ele vereceğiz. (...) O mübarek hadsiz kardeşlere bedel, Kürt nâmını taşıyan ve Kürt unsurdan addedilen mahdut birkaç dinsiz ve mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan yüz bin defa istiaze ediyorum.”

 

BİR ASIR ÖNCE DE KÜRTLERİ İSTİSMAR EDEN PKK VE HDP GİBİ LÂ-DÎNÎ KÜRTÇÜLER VARDI

 

Günümüzde PKK ve HDP gibi dinsiz, mezhepsiz, lâdinî ayrılıkçı Kürtçülük,  Birinci Dünya Harbi ve sonrasında da varmış ki, Said-i Nursî Hz. lerinin “Kürt nâmını taşıyan, Kürt unsurdan addedilen birkaç dinsiz ve mezhepsiz bir mesleğe girenlere…” ifadesi son derece mühimdir ve bugün Kürtleri istismar eden PKK ve HDP gibi ayrılıkçılara nasıl görmemiz gerektiğine dair anahtar cümlelerdir.

 

İslâm’ın esas alınmadığı Cumhuriyetin Doğu ve Kürt meselesini çözemeyeceğini daha baştan ifade etmiş, Kürtlere Türklüğün dayatılma biçiminin “usûl-ü vahşiyâne” olduğunu söylemişti. Türklerle Kürtlerine arasına kavmiyet fikrini sokan, Türklere de Kürtlere de Türkçe ezan zulmünü yapan “devrimci” Cumhuriyetin zulümleri olduğunu daha baştan söylemişti:

 

“İslâmiyetle ile eskiden beri imtizaç ve ittihad eden dindar Türk milliyete zıd bir suretle Frenklik mânasında Türkçe nâmıyla bidatkârâne bir şekilde Türkçe kameti teklif etmek hangi usûldendir.”

 

PKK ve uzantısı HDP gibi bölücü partilerin ortaya çıkmasının en baş müsebbibi, devletin kurucusu ve hâmisi Türkler gibi Kürtlere de Kur’an dili yasağı ile zulüm yapan Atatürkçü Cumhuriyetin doksan yılık siyasetidir. 1925’deki Takrir-i Sükun’la başlayan Kürtçe yasağı, kaatil 27 Mayıs 1960 darbecilerinin Doğu’daki insanlık dışı uygulamaları ve bazı Kürt aşiretlerinin mezalime dönüşen Batı bölgelerine iskânı bunun birkaç misalidir.

 

12 Eylül cuntasının bundan daha beter Doğu siyaseti, Kürtlerin bin yıllık Osmanlı-Türk aidiyetini zedelediğini, şüpheye düşürdüğünü ve ayrılıkçı tohumların yeşermesine sebep olmuştur.

 

SAİD-İ NURSİ HZ.LERİ: “TÜRK-KÜRT BİRDİR, KARDEŞTİR, KARDEŞİ KARDEŞE ÇARPIŞTIRMAYIZ”

 

Çârenin, Said-i Nursi Hz.lerinin millet zeminine uygun fikirlerinde olduğunu, Ankara ideolojisinin İslâm’a mugayir lâ-dinî bir Cumhuriyet ilân etmesine isyan eden Şeyh Said’e yazdığı mektuptan anlamak mümkün:

 

“Türk milleti asırlardan beri İslâmiyetin bayraktarlığını yapmıştır. Türk-Kürt birdir, kardeştir. Çok veliler yetiştirmiş, dinin yolunda milyonlarca şehit vermiştir. Binaenaleyh, kahraman ve fedakâr İslâm müdafilerinin torunlarına kılıç çekilmez ve bende çekmem. Biz Müslümanız. Onlarla kardeşiz, kardeşi kardeşe çarpıştırmayız. Bu şer’an caiz değildir. Kılıç, harici düşmana çekilir. Dahilde kılıç kullanılmaz. Yegane kurtuluş çâremiz Kur’an ve iman hakikatleriyle tenvir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız olan cehli izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akim kalır. Birkaç câni yüzünden binlerce masum kadın ve erkekler telef olabilir. Kürtler medenî ve mamur olmalı. (...) Birbirine kıyam etmemeli...”

     

SAİD-İ NURSİ HZ.LERİ: “KÜRTLER TÜRKLER ARASINDA ÂBAD OLABİLİR”

 

Cumhuriyet devleti İslâmî esaslar üstüne kurulmuş olsaydı, Kürtlerin İslâmî ilim ve maarif sayesinde eskimiş aşiret yapısını izale edecekti ve daha medenî imkânlara kavuşmasını sağlayacak mekteplerin açılmasıyla devletine sadakatle bağlanması gerçekleşecekti. Onun dâvası İslâmî irfanla gönülleri fethedilerek kazanılmış bir Kürt toplumunun devlete bağlılığıydı.

 

Doğu konuşmalarında “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok” diyerek İslâm kardeşliği, Kürtlerin Türkler arasında âbad olabileceği, cehaletin izale edilmesi ve maarif gibi bütünleştirici fikirler ortaya koyuyordu.

 

Sevr Antlaşmasının Türk ve Kürdü nihayetinde böleceğini işaret eden, Lozan Antlaşmasına “Müthiş plân Lozan Muahedesinin Sevr’in bir parçası olduğunu…” ve çârenin Türklerin riyasetinde Kürtlerin de olduğu İslâmî bir Cumhuriyetin tesisidir diyordu.

  

Onun hem Abdülhamid Han’a, hem de 1922’de Ankara Hükümetine teklif ettiği Van’daki Medresetü’z-Zehra adlı üniversite projesi gerçekleşseydi şayet bugün PKK ve HDP gibi bölücü Kürtçülük problemi olmazdı.

 

KÜRTÇÜLÜĞÜN ÇÂRESİ, İLK MECLİSİ KUR’AN’LA AÇAN TÜRKLERİN KURACAĞI İSLÂM CUMHURİYETİNDEDİR

      

1923 yılı başında Van’da kurulacak olan Medresetüz-zehra’ın kuruluşu için ödenek ayrılır. Fakat iki yıl Meclis Komisyonu’nda bekletilir ve Cumhuriyetin önce küçük adımlarla, sonra birden lâ-dîni bir sisteme dönüşmeye başladığı 1925’de reddedilir.

 

Bu şeametli târih, Doğu’nun ve Kürtlerin Türkiye’ye aidiyetlerinin kırılmasının başlangıcı, yâni Millî Mücadele sırasında Kur’an okunarak açılan İlk Meclis’in ruhuyla kurulan Ankara Hükümetinin vaat ve samimiyetlerini bir daha göremeyecek olmalarının bahtsız târihidir.   

-----------------------------------------

“HAYATIN RESMİ OKUMANIN RENGİ”

 

Ey azizan!

Size demedim mi, şair Memduh Atalay bir hâl üzeredir ki istikamet üzere  hâlden hâle, fikirden fikire, mânadan mânaya geçiyor… Sürekli ateşin çevresinde ha atladı, ha atlayacak… Ateşten fikir ve ilham alıyor ki bu, pervanenin aşka tutulduğu mumun etrafından dönmesi gibi…

 

İlaç kutularının içinden çıkan yazılara benzeyen gavurca bol kelime ve dipnotlu akademik yazıların gibi hiçbiri çağın bulanmış zihniyetini, özelde idraki bölük bölük olmuş eklektik Müslüman entellektüelin trajedisini ve Batı düşüncesinin girdabında bocalayanların hâlini, Şair Memduh Atalay’ın “Hayatın Resmi Okumanın Rengi” adlı kısa şiiri kadar sarsıcı ve açıklayıcı bir şekilde anlatamaz. Vecd ile okuyalım:

 

“Aklından bir sayı tut / Tuttum / İstediğin sayı ile çarp / Çarptım / İstediğin sayı kadar da Keynes’ten al / Aldım / Bir o kadar da Dostoyevski’den al / Aldım / Şimdi aldığını tekrar çıkar / Çıkardım / -Dostoyevski kaybederdi –  / Kalan sayının elli katı da Marks’tan al / Aldım / Çıkanı / Ahi Evran’dan aldığın sayıya böl / Böldüm / -Ahi Evran paylaşma mimarıydı- / Kalan sayıyı milyonla topla / Topladım / Sıfırla çarp / İşte Hayatın resmi / İşte okumanın rengi / -Başladığın yere dönersin- / Aslında bir hiçsin abi / Ekle / Çıkar / Topla çarp böl / Geldiğimiz gibi gideriz! / -İşlem hacmi ücretlendirilmeyecektir!-”

-----------------------------------------------

BOSNA’YA GÖNÜL ALMAYA GİDENLER İÇİN YAZILAN YAZI: “KÖPRÜ”

 

Ey azizan! Bilirsiniz, fakir “iyi yazı” metfunudur. “İyi yazı”, detayları uzun olan dört unsura sahiptir. Hattâ iki ve üç unsuru bile taşıyan yazılara hasretiz ki onlar da “iyi yazı” sınıfına dahildir. Günümüz gazete ve dergilerinde “iyi yazı” nın şartlarını taşıyan çok az yazı okuyabiliyoruz. Hâsılı, Semerkand Dergisi’nin muhterem yazarı âlim ve fâzıl insan Ali Yurtgezen hoca, Semerkand-Mostar Grubu’nun ve Türkiye’nin fahrî medeniyet elçisi Osman Nalbant ağabey ve Türkiye Yazarlar Birliği K. Maraş Şubesi Başkanı öğretim gör. İsmail Göktürk dostum 25 Mayıs 2015 tarihinde, Bosnalılar için dînî bayram sayılan “Ayvaz Dede Şenliği” ne katılmak üzere Evlâd-ı Fatihan olan Bosna’ ya gittiler ki, 3 Haziran günü dönecekler. 

 

Güzel dost ve Fikir Dükkânı’nın ikinci kuşağının ileri gelenlerinden Hacı Ahmet Eralp, Bosnalı milletdaşlarımızın gönlünü almaya giden üç fikirli insanın gidişi hakkında “Yoldaki Kalemler” dergisinde “Köprü” başlıklı “iyi yazı” numunesi bir yazı yazmış ki paylaşmayı vazife bildim:                              

 

“-Cihân-ârâ cihân içindedür arayıbilmezler / O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler- (Hayalî)

 

İkindi vakti girmiş ezan okunmak üzere ve noterde işler her zaman olduğundan daha sakin. Ezan başladı ben o sırada bir can yoldaşıma Şehr-i Maraş ta ikindi ezanı okunurken temalı bir video çekip göndermem gerekmekte. Namaza mı yetişsem? Videoyu mu çeksem? Yoksa hem videoyu çekip hem de namaza mı yetişsem? soruları içerisinde iken videoyu çekmeye karar verdim. Bir iki deneme derken ezan bitmeden videoyu çekebildim ve namaza da yetişebilecektim. Tam bu sırada telefonum çaldı ama öylesine "dünyalık" bir çalış değildi bu çalış. Hani telefonum çaldı desem, bu cümleyi söylemişliğimin utancı ile yerin kaç kat dibinin olduğunun keşfine çıkmam gerekir. Sabahın erken saatlerinde Ali Hocam ile birlikte on günlük Bosna-Hersek ziyareti için Şehr-i Maraş tan yola çıkan İsmail Hocam arıyordu...

    

Heyecan, aşk, vecd, cezbe içerisindeyim, derken insani fonksiyonlarımdan geriye kalanlarıyla telefonu açmaya çalıştım ve sanırım başardım. Sanırım başardım diyorum çünkü hocamdan dinlediklerimi gerçekten duyduysam neden hâlâ bu yazıyı yazabilecek kadar diriyim bunu bilmiyorum... Hocam konuşmaya başlıyor:

 

‘Biz Ali hocamla şimdi Galata köprüsünden geçip Yeni Camii de Tahiyyat-ül Mescid namazı kıldık, ama asıl anlatacağım bu değil, Ali hocamla birlikte arabadaydık, boğaz köprüsünden geçerken Ali hocam eli ile işaret ederekten: 'Bak İsmail, şurası Üsküdar, Üsküdar ve...' diye konuşuyordu ki hocamın telefonu çaldı, arayan Muzaffer hocamdı, hocamlar ne konuştular bilmiyorum, ya da bir vesile duyamadım! Telefon konuşması bitince sordum Ali Hocama: Hocam bu ne demek oluyor?’

    

Bu vakayı ve hocamın beni araması ancak bir mektup ile anlatılabilir. Ali hocamda İsmail hocam da Bosna'yı ayrı ayrı ziyaret etmişlerdi ve şimdi birlikte ziyaret etmeye gidiyorlardı. Ali hocam ve İsmail hocam tam da yarın sabah Bosna uçağına binmeden önce ve tamda iki kıtayı birleştirmiş olan köprünün üzerindelerken, Ali hocamın Üsküdar’ı işaret edip konuşmaya başlayacakken Muzaffer hocamın da onlara katılması ve Ali hocamla aralarında ‘sırlı’ bir konuşmanın geçmesi neyi anlatır bize? Yoksa bu gidiş başka bir gidiş mi?

 

Bu gidiş dostlarla, gardaşlarla, analarla, babalarla, dedelerle, torunlarla kucaklaşıp hasbihal etmek, dertlerini dinleyip derman bulmak, hemdem olmak dışında bambaşka bir köprü yapmanın gidişi mi? Tam da Anadolu’dan Avrupa ya bağlanan köprü üzerinde iken bu yolculuğa Muzaffer hocamda katıldıysa bu öylesine bir gidiş olabilir mi?

    

Bu gidiş mühürlenmiş kapıların mührünü kırmak, bekleyen ve yılmadan beklemeye devam eden ve edecek olan akrabalarımıza biz geldik ama bu kez çay içip dönmeye değil, beklemeye devam demeye değil, geleceğiz ümidinizi yitirmeyin mutlaka geleceğiz demeye değil de, geldik evimize geldik, evinize götürmeye geldik demenin gidişi mi? Muzaffer, Ali ve İsmail bir olup Bosna ya giderler de Başçarşı’nın çeşmeleri Zemzem olup akmaz mı? Gâvurun açtığı yaraları kapatmaya, Muzaffer, Ali ve İsmail Hüsrevpaşa da namaza dururlar da bin Boşnak genci bin kere Aliya olup olup yeniden dirilmezler mi? Muzaffer, Ali ve İsmail Mostar Köprüsü'ne ayak basar da Neratva coşmaz mı gökyüzüne kadar kabarıp sağında solunda nice fitne ve fitne tohumu var ise onları boğmaya...

   

Hasılı On gün neler yaşarlar bu üç yoldaş Bosna da bilebilmek ve tahmin edebilmek haddim değil ama biz bu on gün ne yapmalıyız…?”

 
Etiketler: Kürtçülüğün, çâresi, Saidi, Nursi, Hzlerinin, fikirlerindedir, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
İktidara sual: Mütekâmil şehirler ne zaman doğacak?
Sizin Ankara’nız hangisi?
“Mimsiz medeniyet” ten Gazâlî’ler, Sinanlar çıkmaz
Ölü veya diri her PKK’lı meydanlarda asılmalı
Cumhuriyetin medeniyet kimliği yoktur
Mukaddesatçı iktidar İslâm medeniyetinden sual edilecek
Erdemli şehir
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 18.10.2018
Bugün
17° - 29°
Cuma
18° - 28°
Cumartesi
16° - 25°
K. Maraş

Güncelleme: 18.10.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı