Yazı Detayı
02 Mayıs 2016 - Pazartesi 08:00 Bu yazı 635 kez okundu
 
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Necip Fazıl, lâ-dinî Kemalist Cumhuriyete karşı İdeolocya Örgüsü adlı eserinde İslâm düşüncesini tasavvufla terkip yaparak inkılâpçı bir fikir oluşturur. Bu, Müslümanların dâvasıdır ve bu dâvanın adını da Büyük Doğu Dâvası olarak adlandırır. 

 

Büyük Doğu, Allah dememin yasak olduğu Kemalist Cumhuriyet diktasının en zâlim yıllarında 1943’de çıkardığı Büyük Doğu mecmuasıyla fikrî bir cemiyet olarak doğdu. Bu doğuşun arkasında, yâni üstadın kısa bir zamanda çölden kurtulup yeşil bir vahada kendi bulduğu mânevî güç olarak Abdülhâkim Arvasi Hazretleri vardı.

 

Ezanların susturulduğu, câmilerin satıldığı Cumhuriyetin şenaat döneminde Büyük Doğu fikriyatının esaslarını kurduktan sonra, Müslümanların Büyük Doğu ruhuna sahip olabilmeleri için bir inkılâba muhtaç ol­duklarını, Hz. Peygamberimiz’in mukaddes ayak izleriyle açılmış yolu bulmak mânasına gelen İslâm inkı­lâbının ancak Şeriat, tasavvuf ve bunların hikmetlerine sahip Müslümanlar eliyle gerçekleşebileceğini ülkenin her köşesinde anlatır. Yazıp anlattıkları hülâseten şöyle:

 

Büyük Doğu’yu öz vatanımızdan başlayarak güneşin doğduğu istikameti kurcalayan madde ve kemmiyet zemininde aramıyoruz. Vatanımızın bugünkü ve yarınki sınırlarıyla çevrili bir ruh ve keyfiyet plânında arıyoruz. O, kendini mekân çerçevesinde değil, zaman çerçevesinde gerçekleştirmeye talip... Maddi ve mânevî sınır dışı ırk gayreti, kavim hırsı ve toprak iştahı, sadece alâkasız olduğumuz bir iş sanılmasın!.. Büyük ve gerçek kurtuluş adına, yüzde yüz düşmanı sıfatiyle alâkalı olduğumuz ve karşısında cephe tuttuğumuz zıt ve bâtıl hedeflerden bir tanesi!..

 

İSLÂM MEDENİYET ANLAYIŞI OLARAK BÜYÜK DOĞU

 

Büyük Doğu, hilafet sahibi, ümmetin hâmisi ve Hâdimülharameyn olan Türkiye’yi merkez kabul ederek Müslüman Doğu’nun bütünü kucaklayan din ü devlet, mülk ü millet dâvasını ve İslâm medeniyetinin ihyasını İslâm zemininde inşa etmeyi gaye edinen fikirdir ve fikri tatbikata geçirme hareketidir.

 

Büyük Doğu düşüncesi şeriat çerçevesi içinde tasavvufî terbiye ve yollarının toplum hayatında neşv ü nema bulmasını esas alır. İnsanlığı Allah’ın dininden koparmayı, lâ-dinî uygarlık altında dinsizleştirmeyi, makine dişlileri arasında ezmeyi gaye edinen Batılı zihniyete karşı Medine’den neşet eden vahiy toplumunun inşasının ve bu anlayış üstüne bina edilen İslâm medeniyetinin yeniden ihyasının bütün teferruatlarıyla yol haritasıdır.

 

Büyük Doğu anlayışının, “ağyarını mâni, efrâdını câmi” târifini bu fikriyatın kurucusu üstaddan dinleyelim:

 

“Rüzgardan hafif topuklarla içimizdeki iklimlere doğru ruhani ve ince bir sefer ediş hâli… Büyük Doğu, İslâmiyet’in emir subaylığı… Büyük Doğu, İslâm içerisinde ne yeni bir  mezhep, ne de yeni bir içtihat kapısı… Sadece, Sünnet ve Cemaat Ehli tabirinin ifadelendirdiği mutlak ve pazarlıksız çerçeve içinde, olanca saffet ve asliyetiyle İslâmiyet’e yol açma geçidi; ve O’nu eşya ve hadiselere tatbik etme işi…” 

 

BÜYÜK DOĞU, DEVLET VE MİLLET NİZAMIDIR

 

Büyük Doğu, iman, fikir ve sanat cephesinin yanında İdeolocya Örgüsü ile de bir devlet tasavvuru ve millet sözleşmesidir. Dahası cemiyetin bütün şubelerinde İslâm’ın çağa tatbikine memur tefekkürî ve tatbiki bir harekettir. Yeryüzünü inşa hususunda gerekli olan bütün esasları gerek ana hatlarıyla, gerekse de ince ve mahrem çizgileriyle İslâm’da arar. Allah Resûlü’nden günümüze kadar devam eden bir çizgide oluşan İslâm medeniyetinin keşfi ve tatbikinden ibarettir.

 

Büyük Doğu düşüncesinde siyaset, iç siyaset ve dış siyaset olarak yer alır. İç siyasetin muarızları Batılılaşmış zihniyettir. Yahudiler, masonlar ve İslâm’ın zahirî ve bâtınî cephesini yozlaştıranlar bu cephededir. İç siyasette gençlik büyük bir değer olarak yer alır. İslâm İnkılâbının en büyük gayesi İslâm’la donanmış bir gençlik yetiştirmek... Dış siyasette ise Batı’nın yanlışlarını iyi anlayarak hareket eden Doğu kafası oluşturmaktır.

 

Büyük Doğu düşüncesinin mekânı en başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Asya ve Afrika İslâm beldeleri olup, Amerika ve Avrupa düşman sahadır. Devletin adı İslâm’daki şura yapısına dayanan bir devlet sistemi olan Başyücelik Devletidir. İdare şekli meclise benzer bir münevverler aristokrasisidir.

Gücünü İslâm’dan alan bütün fazilet ve haysiyeti sadece hak ve hakikat bağlılığından ibaret olan gerçek münevverler hâkimiyetidir ve adı ‘Yüceler Kurultayı’dır.

 

Yüceler Kurultayı kendi içinden Başyüceyi seçer. Başyüce İslâm’ın ululemir olarak bildirdiği niteliklere sahip bir kişidir. Bu kurultayın reis kürsüsünün arkasında ‘Hâkimiyet Hakkındır’ cümlesi yazılı. Başyücelik Devleti’nde devlet ve halk birbirinden ayırt edilemeyecek kadar yakın duracaktır. Devlet-fert münasebeti, ferdin, dolayısıyla milletin İslâmî duyarlılığı üzerinedir.

 

Batı’daki olduğu gibi devlet veya iktidarın kaynağı değildir. Hem devleti temsil eden kişiler hem de sokaktaki herhangi bir kişi kanunlar önünde eşittir. Fertler tamamen hür iradelerine göre hareket edemezler. Hürriyetin mânası ve çerçevesi İslâm nizamına köle olmaktır. Gerçek hürriyet İslâm nizamına bağlılıkla kazanılacağına inanılır.

 

Başyücelik Hükümeti’nde, halk kendisini devletin, devlet de halkın kölesi bilecektir. Yarısı siyaha ve yarısı beyaza boyalı bir tekerleğin siyah ve beyaz yarım daireleri gibi, her an halkla hükümet, birbirinin üstünde ve birbirinin altındadır.                  

 

BÜYÜK DOĞU’NUN MUHTEVASI OSMANLI’NIN İK ASIRLARIDIR                                                                                                        

 

Büyük Doğu düşüncesinin hedef tayin ettiği fert ve toplum, iman, saf tefekkür, sâlih amel ve dâva şuuru olmak üzere dört esas üzerine bir varoluş tâliminden geçer. Asr-ı Saadet hâricinde Büyük Doğu’nun fikirde ve tatbikatta yer bulması, Osmanlı’nın ilk asırlarıdır. Devlet-i Aliyye’nin yâni Osmanlı’nın yedi asırlık hayatının iki buçuk asrı, Büyük Doğu idealinin iman, tefek­kür, amel ve dâva şuuru itibariyle bir bütün olarak idrak edildiği zamandır.

 

İki buçuk asrın âlimleri sanattan siyasete hayatın bütün şubelerini irfana açmıştır. İlim, fikir ve sanat İslâm anlayış çerçevesinde mâna bulmuş, âlet ilimleriyle âli ilimler iç içe okutulmuş, müşahhasın zirvesinde mücerredin ustaları veliler vardı.

 

Siyaset bu mânada ilim erbabına tâbi idi. Devrin büyük şairleri tasavvuf ve medresede tâlim ve terbiye görmüştür. Bütün azalarıyla İslâm’a bağlı bu zihniyetten sâdır olan Mimar Sinan İslam şehir ahlakını yerleştirmiştir. Devlet bürokrasisinden sanata kadar her sahada bu kaynaktan beslenen anlayış hâkim olmuştur. Hülâsa, İlim tefekkürden, tefekkür sanattan ayrı değildi.

 

Büyük Doğu, Tanzimat’tan beri devam eden sahte inkılâplar ve bu inkılâpların türettiği sahte kahramanlar, dâvamızın müşahhas plânda baş meselesidir. Kendi içimizde ve kendi cebimizde kaybettiğimiz, sonra körler gibi el yordamıyla eşya ve hâdiseleri sığayarak hep dışımızda ve yabancı ceplerde aradığımız, aradıkça kaybettiğimiz, kaybettikçe bulduk sandığımız, bulduk sandıkça kaybımızı derinleştirdiğimiz anahtarın kum üzerindeki yuvası...

 

Büyük Doğu budur. O, hem bir mâna, hem bir madde, hem bir zaman, hem bir mekân ismi. İslâm’a bağlılık noktasında Büyük Doğu’nun sahabe devrinden tek farkı zarfı / ismidir. Fakat isim, muhtevaya nispetle kendini kıymetlendirirken, köle, bir emir subayıdır.

 

Günümüzde mukaddesatçı bazı fikir erbabının “İdeolocya Örgüsü” nden ve Büyük Doğu düşüncesinden bu zamana göre bir sistem çıkmayacağını söylemesi ve gerçekleşmesi mümkün olmayan fikirler olarak görmesi, İslâmî geleceğimize ve medeniyet tasavvurumuza vurulan bir gemdir.

 

Hâsıl-ı kelâm, dargeçitten geçen ve sistem buhranı çeken Türkiye bugünü ve yarınını inşa etmek için Büyük Doğu düşüncesine muhtaçtır ve bu muhtevaya değerlerimizden ilâve yaparak yol haritası kazanabilir.

----------------------------------------------        

 

TEKİP VE İNŞA DERGİSİ’NDEN BÜYÜK DOĞU ÖZEL SAYISI

 

Bütün vazifesi medeniyet fikrimizi ve tasavvurumuzu ihya etmek, zayıflamış hafızalara nakşetmek, uyandırmak, tâlim yaptırmak ve mes’uliyet sahiplerini harekete geçirmek olan Terkip ve İnşa Dergisi 14. Sayısına (Mayıs 2016) ulaştı.

 

Fikir Teknesi Yayınlarının kurucusu, Büyük Doğu Fikriyatının temsilcisi ve yayıcısı Haki Demir’in sahipliğinde ve aynı yolun emekçisi ve Yayın Müdürü Metin Acıpayam’ın gayretleriyle çıkan Terkip ve İnşa, büyük tesir bırakan Nisan 2016 “Üstad Necip Fazıl Özel Sayısı” nın ardından bu sayısıyla da dopdolu ve kaynak eser muhtevasına sahip. Derginin mündericatı şöyle:

 

Takdim / Adnan Köksöken

İslam tefekkür mecrasının yeniden açılışı / Haki Demir

Türkiye, Büyük Doğu fikrine muhtaç / Ahmet Doğan İlbey

Felsefeyle hesaplaşan fikriyat  / Alihan Haydar

Batıya karşı taarruzun karargahı tasavvuf / Osman Gazneli

Büyük Doğu külliyat rehberi  / Ahmet Selçuki

Büyük Doğu üzerine düşünceler  / A. Bülent Civan

Oryantalist taarruz ve İslam’a muhatap anlayış  / Ramazan Kartal

Üç mühim mesele etrafında Büyük Doğu fikriyatı  / Metin Acıpayam

Büyük Doğu mefkuresini nasıl okuyoruz  / Fatih Mehmet Kaya

Büyük Doğu devlet mefkuresi  / Hamza Kahraman

Sahabe telakkisi ile ütopya arasında Başyücelik Devleti / İbrahim Sancak

Büyük Doğu’da devlet üstü medeniyet tasavvuru  /  Faruk Adil

Büyük Doğu’da “medeniyet devleti” fikri  / Abdullah Tatlı   

Başyücelik devlet şeması tamamlanmalıdır  /  Ebubekir Sıddık Karataş 

Başyücelik devleti ve Nakibü’l Eşraf teşkilatı  / Nurettin Saraylı

Büyük Doğu hedefinin güzergah haritası  /  Mustafa Karaşahin

Büyük Doğu yol haritası  / İlyas Taşkale

Büyük Doğu güzergahında hazırlık çalışmaları / Ahmet Kamil Tuncer

Büyük Doğu güzergahında inşa fikri  / Selahattin Adanalı

 
Etiketler: Türkiye, Büyük, Doğu, Fikrine, muhtaç,
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Sıcak
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
23° - 36°
Cuma
22° - 34°
Cumartesi
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı